Pierwsi chrześcijanie używali imienia Bożego
TAK. Dowodzą tego odnalezione manuskrypty. Za czasów apostołów w I wieku n.e. w wielu krajach powstawały zbory chrześcijańskie. Ich członkowie regularnie spotykali się, by analizować święte Pisma. Międzynarodowym językiem była wówczas greka, dlatego wielu korzystało z Septuaginty, greckiego przekładu Pism Hebrajskich, ukończonego w II w. p.n.e. Czy w odpisach tekstu biblijnego widzieli imię Jehowa?
Niektórzy twierdzą, że już w pierwotnej wersji Septuaginty imię Boże we wszystkich miejscach zastąpiono tytułem Kyrios (Pan). Jednak przeczą temu fakty! Widoczne tu fragmenty Septuaginty pochodzą z I w. p.n.e. W greckim tekście wyraźnie widać imię Jehowa zapisane hebrajskimi literami יהוה (tetragram JHWHיהוה):

Fragmenty kolejno: Powtórzonego Prawa 18:5Wszak Jehowa, twój Bóg, wybrał go ze wszystkich twoich plemion.; 24:9Należy pamiętać o tym, co Jehowa, twój Bóg, uczynił Miriam w drodze, gdy wychodziliście z Egiptu.25:15Masz mieć efę dokładną i sprawiedliwą, żeby twoje dni trwały długo na ziemi, którą ci daje Jehowa, twój Bóg. (z papirusu Fuad 266)

Profesor George Howard oświadczył, że dysponujemy „kopiami greckiej Septuaginty z czasów przedchrześcijańskich i ani razu tetragram nie jest tam przetłumaczony na kyrios lub w jakikolwiek inny sposób. Możemy teraz stwierdzić niemal z całkowitą pewnością, że przed powstaniem Nowego Testamentu, w trakcie jego powstawania, a nawet jeszcze później Żydzi mieli zwyczaj przepisywać imię Boże (...) wprost do greckiego tekstu Pisma Świętego” (Biblical Archaeology Review).
Czy apostołowie i uczniowie Jezusa używali imienia Jehowa w tekstach, które sami sporządzali pod natchnieniem Bożym? Profesor Howard nadmienia: „Tam, gdzie w Septuagincie — którą się posługiwał i którą przytaczał kościół nowotestamentowy — było imię Boże pisane po hebrajsku, pisarze Nowego Testamentu bez wątpienia umieszczali w cytatach tetragram” יהוה (JHWHיהוה). Zobacz np. Mateusza 4:10Wtedy Jezus rzekł do niego: „Precz, Szatanie! Jest bowiem napisane: Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę”
Wzywanie jakiego Imienia?
W Rzymian 10:13 znajduje się znamienna wypowiedź apostoła Pawła. Wg katolickiej Biblii Tysiąclecia czytamy tu: Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. W przypisie zaznaczono, że jest to cytat z Księgi Joela: „Każdy jednak, który wezwie imienia Jahwe, będzie zbawiony” (Joela 3:5, Biblia Tysiąclecia, wyd. II).
W hebrajskim Nowym Testamencie (Hebrew New Testament, Salkinson-Ginsburg) znajdujemy w Liście do Rzymian imię Boże, zapisane jako יהוה (od prawej do lewej):Dlatego w Przekładzie Nowego Świata czytamy w tym miejscu: „Każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony” (Rzymian 10:13). Zgodnie z wypowiedzią apostoła Piotra z Dziejów Ap. 2:21A każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony. jest to jedna z podstawowowych nauk prawdziwego Chrystianizmu.

Opracowanie: Biblia.org.pl